Jaarverslag VGG 2023

Hoogtepunten in 2023

Iedere regio is uniek. Of het nu gaat om energie, klimaat, stikstof, woningnood of bestaanszekerheid. Hoe komen we als overheid in de topvorm die nodig is om de transities te sturen? Welke rol past gemeenten? De Verenigingsstrategie 2030 van de VNG analyseert wat hiervoor nodig is. Algemeen directeur Leonard Geluk van de VNG ging in gesprek met college- en raadsleden uit Groningen om ideeën uit te wisselen. Lees meer >>>

“Bijna de helft van de gemeentebegroting loopt tegenwoordig via samenwerkingsverbanden. Verlengd lokaal bestuur vereist verlengde lokale democratie!”

Een belangrijke uitspraak van spreker Roeland Stolk tijdens de bijeenkomst voor raadsleden, vertegenwoordigers van gemeenschappelijke regelingen en griffiers in hotel Faber te Hoogezand. Ook twee directeuren van GR’en waren aanwezig (ODR en VRG) om mee te praten en mee te denken over de vormgeving hiervan.

Belangrijkste boodschap van hun kant: samenspel tussen raden en GR’en is erg belangrijk. Lees meer >>>

De VGG heeft voor de vijfde keer in samenwerking met Berenschot een leergang ontwikkeld “Taaie Thema’s & Duivelse Dilemma’s”. In vier verschillende modules zijn de deelnemers meegenomen op verschillende thema’s met inleidingen van inspirerende sprekers. Tijdens de afsluitende sessie in Het Forum werd teruggekeken op een succesvolle leergang.

Tijdens de modules kwamen stellingen aan de orde als; Leiderschap in crisistijd: autoritair of verbindend? , een goede balans in bestuurlijk-ambtelijk samenwerken en de overheid als vertrager, aanjager of realisator.

Bekende sprekers, zoals Daan Rovers, Chris van Dam, Tom Middendorp, Wilma Mansveld, Jacob van Ringen, Cas König, Eva Wolf en Johan Remkes namen de deelnemers mee aan de hand van concrete voorbeelden en gaven een voorzet tot discussie.

De bestuurlijke bijeenkomst op 13 april stond in het teken van 10 jaar Cultuureducatie Met Kwaliteit CMK. Samen met stichting K&C en jongeren van theater De Steeg is besproken wat tien jaar samenwerking tussen overheden, het Groningse onderwijs en de cultuureducatiesector heeft opgeleverd. Daarnaast is besproken wat de ingrediënten moeten zijn voor de toekomst om alle doelen van het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs te behalen (zie: https://www.lkca.nl/artikel/bestuurlijk-kader-cultuur-en-onderwijs ).

Het VNG Jaarcongres vond in 2023 plaats op 13 en 14 juni in Groningen. Twee dagen lang maakten ruim 3.000 gemeentebestuurders kennis met de provincie Groningen, waar de gemeente Groningen gastgemeente van was.

De start van het congres was in Martiniplaza met onder andere een toespraak van burgemeester Koen Schuiling (VVD), voorzitter VNG Jan van Zanen en een bijdrage van stadsdichter Myron Hamming. 

Na de lunch in ging het middagprogramma van start. Tijdens dit programma konden de deelnemers kiezen uit ruim 50 activiteiten die laten zien wat Groningen zoal te bieden heeft. Het ging om onder andere workshops, wandelingen en kennissessies rondom thema’s als onderwerpen als energie, gezond ouder worden, landbouw en klimaatverandering. De dag werd afgesloten met een zeer geslaagd feest in het Forum. De tweede en laatste congresdag werd afgesloten met de algemene ledenvergadering.

Op 22 juni kwamen de portefeuillehouders Sport en Bewegen bij elkaar op het sportpark De Langeleegte in Veendam. Er werd gesproken over de brede SPUK-regeling en over financieringsmogelijkheden door een regioadviseur van Sport en Gemeenten. De harmonisatie van de sporttarieven is bij veel gemeenten ook punt van aandacht doordat veel gemeenten door herindeling zijn samengevoegd.

Daarnaast is gesproken over de brief aan het nieuwe provinciebestuur met de oproep namens alle Groninger gemeenten om provinciale aandacht te behouden
voor sport en bewegen (zie link hieronder). Ter afsluiting gaf wethouder Henk Jan Schmaal een presentatie over de totstandkoming van het nieuwe sportpark gevolgd door een rondleiding.

Tijdens het bestuurlijk overleg op 6 juli werd gesproken over de totstandkoming van de intentieverklaring Waterrecreatie en het tot nu toe gelopen proces. Voor de uitwerking van de intentieverklaring en de regie op waterrecreatie is een
kwartiermaker aangesteld binnen de provincie Groningen. Auke Jan Andringa stelt zich voor en geeft een presentatie. Zijn opdracht omvat de volgende 3 punten; invulling van de regierol waterrecreatie, gezamenlijke opgave in kaart brengen en het realiseren van quick-wins. Daarnaast is het voorstel besproken om te komen een gezamenlijke aanpak wat betreft monitoring van recreatie en toerisme.

Tot slot kreeg het gezelschap een presentatie over de locatie. Ewsum is een werkplek voor mensen die om wat voor redenen dan ook niet de stap kunnen maken naar regulier werk.

De zaal van Nieuw Allardsoog in Bakkeveen zat op donderdagavond 19 oktober bomvol, met noordelijke bestuurders, politici, beslissers en beleidsmakers. Op uitnodiging van de VGG, VDG en VFG bogen zij zich over het rapport Elke Regio Telt. Het leidde tot een levendige en interactieve bijeenkomst, waarin ook de vervolgstappen zijn geschetst.

Na een presentatie van het rapport door Peter Wilms van de Raad van de Leefomgeving, kwam de dialoog al meteen op gang, op de grens van Groningen Friesland en Drenthe. Met de opbrengst van de bijeenkomst, bestaat de noordelijke agenda in ieder geval uit de volgende 4 punten:

– Wij willen zorgen voor een “andere blik” van het rijk op het perspectief van de regio
– Daarvoor is een cultuurverandering nodig in Den Haag. Zowel ambtelijk als bestuurlijk.
– Dat betekent ook dat er wezenlijke verandering moet komen in de huidige financierings- en investeringssystematiek van het rijk. Zeker op het gebied van infrastructuur en economie, maar ook op het gebeid van het sociaal domein en cultuur.
– Daarnaast is er naast deze systeem verandering ook een inhaalslag nodig op al deze terreinen. En dat dit zo spoedig mogelijk gedefinieerd wordt. Lees het hele artikel >>>

Op 2 november waren we te gast op veenborg Welgelegen in Sappemeer. Deze bijzondere locatie is in 2017 overgedragen aan het Groninger Landschap.

Tijdens het bestuurlijk overleg is het voorstel besproken om te komen tot het opstellen van een convenant Cultuureducatie. Doel is de verankering van het cultuureducatiebeleid in de Groninger gemeenten. In zo’n convenant zou het Groningse karakter en de Groninger kenmerken van ons gebied naar voren moeten komen. Een ambtelijke werkgroep zal worden ingesteld om dit verder vorm en inhoud te geven.

Daarnaast werd een presentatie gegeven over “De Nieuwe Poort” in Groningen. Nynke Stellingsma en Marc Floor gaven een inkijkje in de plannen en welke impact dit zal hebben op de regio.


Contacten externe organisaties en lobby

Wat hebben we gedaan binnen de diverse thema’s

Gemeentefinanciën

De VGG organiseert en ondersteunt het bestuurlijk overleg Financiën. Vrijwel alle onderwerpen waar de VGG een rol in speelt hebben een relatie met gemeentefinanciën. In dit overleg spreken de bestuurders onder andere met elkaar over de Financiële positie van gemeenten en het Gemeentefonds

Lees meer >>>

Vrijetijdseconomie

Toerisme en recreatie bieden grote kansen voor Groningen. Een heldere visie op vrijetijdseconomie draagt bij aan de welvaart en leefbaarheid in onze provincie.
De VGG organiseert dit overleg met wethouders Vrijetijdseconomie, waar deze doelstellingen gestalte krijgen en waarin samengewerkt wordt met provincie, ondernemers en marketingorganisaties

Lees meer >>>

Ruimte, Wonen, Landelijk Gebied

De VGG organiseert en ondersteunt het bestuurlijk overleg Ruimte, Wonen & Landelijk Gebied. Onderwerpen die in dit bestuurlijke overleg aan de orde komen zijn o.a. Omgevingswet, Woonbeleid, Krimp, Landschap en natuur, Infrastructuur en Programma Landelijk Gebied.

Lees meer >>>

Sociaal Domein

Binnen dit thema worden de regionale afspraken rond het Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord besproken. Daarnaast wordt inhoudelijk aandacht geschonken aan Huisvesting van Aandachtsgroepen en aan het gemeentelijk Armoedebeleid.

Lees meer >>>

Cultuur

De VGG ondersteunt en organiseert diverse overlegstructuren voor ambtenaren en bestuurders om vorm te geven aan de invulling van bovenlokale thema’s op het gebied van Cultuur. De focus ligt op samenwerking met provinciaal werkende culturele instellingen, samenwerking met culturele ondernemers en uitwerken van de Meerjarenbrief 2023-2025 “De kracht van Creativiteit, cultuur midden in de samenleving” van het Ministerie van OCW

Lees meer >>>

Sport en Bewegen

De VGG brengt verschillende partijen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen bij elkaar om het Nationale Sportakkoord te vertalen naar de dagelijkse gemeentelijke praktijk. In deze overleggen komen ook andere thema’s aan de orde, zoals vrijwilligersbeleid en harmonisatie subsidiegelden.

Lees meer >>>