Ruimte, Wonen en Landelijk gebied

< Terug naar Thema’s

De VGG organiseert en ondersteunt het bestuurlijk overleg Ruimte, Wonen & Landelijk Gebied. Onderwerpen die in dit bestuurlijke overleg aan de orde komen zijn o.a. Omgevingswet, Woonbeleid, Krimp, Landschap en natuur, Infrastructuur en Programma Landelijk Gebied.

Binnen dit thema werken de gemeenten nadrukkelijk samen met de provincie en de waterschappen.

Wat hebben we gedaan in 2023

Bestuurlijke overleg 16 februari

Het Bestuurlijk overleg van 16 februari stond in het teken van de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) in relatie tot Woningbouw, Water en Bodem sturend en Landelijk gebied. De druk op de beschikbare ruimte is groot, keuzes hebben gevolgen voor de ruimtelijke ordening in onze provincie. De regie ligt bij de provincie maar daarin hebben de gemeenten en de waterschappen een belangrijke rol.

Ook werd de startnotitie van de provincie over de Transitie Landelijk Gebied besproken. Voor de 7 deelgebieden gaan participatie trajecten lopen. De provincie gaat samen met belanghebbenden in de gebieden toewerken naar een gebiedsplan, voor een mooie, gezonde leefomgeving, met perspectief voor landbouw en ondernemers, en een toekomstbestendig Groningen.

Bestuurlijke overleggen 7 september en 30 november

De Bestuurlijke overleg van 7 september en 30 november stonden met name in het teken van de stand van zaken over het programma Transitie Landelijk Gebied (PNLG). Op 28 juni 2023 hebben Provinciale Staten het stand-van-zakendocument vastgesteld, dit is een verdere concretisering van de Startnotitie. In samenwerking met de provincie is het VGG bestuurlijk overleg RW ook benut voor een “overheidstafel transitie landelijk gebied” samen met beide waterschappen. Dit mede in het kader van de “Groninger Agenda” om overleggen zo effectief mogelijk te benutten.

Meer over dit onderwerp >>>

Op dit thema werken we o.a. samen met :

Wat hebben we gedaan in 2021/2022

Een onderwerp dat hoog op de agenda staat voor 2022 is de Nationale Woon- en Bouwagenda.

Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ is ondergebracht als één van de programma’s onder de Nationale Woon- en bouwagenda van BZK/VRO. De diverse programma’s hangen met elkaar samen. Sommige zaken worden in meerdere programma’s geregeld, zoals regie en interbestuurlijke sturing, streefdoelen voor sociale huur, betaalbaarheid en ondersteuning aan gemeenten. Daarnaast komt vanaf 2024 er diverse wet- en regelgeving om diverse programma’s vanuit de nationale Woon- en Bouwagenda te borgen.

Al deze zaken zullen een grote impact hebben op het werk en de samenwerking tussen afdelingen en met externe partners.

Gemeenschappelijke agenda

Een krachtige lokale overheid vraagt steeds meer samenwerking, in de regio, interbestuurlijk, of in ketens. In de uitwerking van regie op ruimtelijke opgaven is daarom een belangrijke rol weggelegd voor regionale samenwerking.

Het werken aan een gemeenschappelijke agenda kan helpen om ambities met elkaar in beeld te krijgen en coalities te vormen. Daarmee wordt aan onderling vertrouwen en afstemming gewerkt. Het is wenselijk om ruimtelijke programma’s af te stemmen en samen te kijken naar de beste locaties voor bepaalde ontwikkeling (strategisch). Deze afstemming is belangrijk om ervoor te zorgen dat er binnen de regio een evenwichtig aanbod is van verschillende functies en voorzieningen, waarbij bereikbaarheid en mobiliteit steeds belangrijker worden.

Omgevingsvisie

In het pho RWM zal de komende periode de afstemming tussen de nationale Omgevingsvisie, de provinciale Omgevingsvisie en de gemeentelijke Omgevingsvisie aan bod komen, evenals de nationale Bouw- en Woonagenda, die een versnelling en uitbreiding van de woningbouw beoogd.

Een uitwerking daarvan vormt “De Stille Opgave”: huisvesting aandachtsgroepen. Samen met de woningcorporaties met het werkgebied in de provincie Groningen, de provincie Groningen, zorgpartijen wordt gekeken op welke wijze wonen en zorg voor specifieke aandachtsgroepen aan elkaar te verbinden zijn, met aandacht voor de leefbaarheid en veerkracht in dorpen en wijken.

Zo heeft de VGG aan de wieg gestaan van de Regionale Energie Strategie (RES), om dit organisatorisch bestuurlijk en ambtelijk in te bedden. Nu dit is geregeld, is de VGG op afroep hiervoor beschikbaar.

Dit geldt ook voor de Waterketen Groningen-Drenthe: dit zijn samenwerkende partijen  in de Waterketen Groningen-Drenthe (gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Westerkwartier, Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Veendam, Pekela, Stadskanaal, Westerwolde, Noordenveld, Tynaarlo, Assen, Aa en Hunze, de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Waterbedrijven Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe).

Ook hier pakte de VGG de organiserende rol op zich, in goede afstemming met de collega’s van de provinciale afdeling Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG). Via het aanstellen van een waterregisseur is de inhoudelijke bestuurlijke en ambtelijke samenwerking verder belegd en geborgd.

De Klimaatagenda  bestrijkt eveneens veel partijen: gemeenten, provincies, waterschappen, Veiligheidsregio als bestuurlijk betrokken partijen, naast diverse
andere betrokken organisaties. Met een extern aangetrokken projectleider wordt aan deze Klimaatagenda bestuurlijk en ambtelijk verder vorm gegeven, waarbij de VGG momenteel de organisatie rondom de bestuurlijke overleggen verzorgd.