Ruimte, Wonen en Mobiliteit

De VGG organiseert en ondersteunt het portefeuillehouderoverleg Ruimte, Wonen & Mobiliteit. Onderwerpen die in dit bestuurlijke overleg aan de orde komen zijn o.a. Omgevingswet, Woonbeleid, Krimp, Landschap en natuur, Infrastructuur en Landelijk Gebied.

Documenten

PHO’s 2021/2022

Een onderwerp dat hoog op de agenda staat voor 2022 is de Nationale Woon- en Bouwagenda.

Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ is ondergebracht als één van de programma’s onder de Nationale Woon- en bouwagenda van BZK/VRO. De diverse programma’s hangen met elkaar samen. Sommige zaken worden in meerdere programma’s geregeld, zoals regie en interbestuurlijke sturing, streefdoelen voor sociale huur, betaalbaarheid en ondersteuning aan gemeenten. Daarnaast komt vanaf 2024 er diverse wet- en regelgeving om diverse programma’s vanuit de nationale Woon- en Bouwagenda te borgen.

Al deze zaken zullen een grote impact hebben op het werk en de samenwerking tussen afdelingen en met externe partners.

Gemeenschappelijke agenda

Een krachtige lokale overheid vraagt steeds meer samenwerking, in de regio, interbestuurlijk, of in ketens. In de uitwerking van regie op ruimtelijke opgaven is daarom een belangrijke rol weggelegd voor regionale samenwerking.

Het werken aan een gemeenschappelijke agenda kan helpen om ambities met elkaar in beeld te krijgen en coalities te vormen. Daarmee wordt aan onderling vertrouwen en afstemming gewerkt. Het is wenselijk om ruimtelijke programma’s af te stemmen en samen te kijken naar de beste locaties voor bepaalde ontwikkeling (strategisch). Deze afstemming is belangrijk om ervoor te zorgen dat er binnen de regio een evenwichtig aanbod is van verschillende functies en voorzieningen, waarbij bereikbaarheid en mobiliteit steeds belangrijker worden.

Omgevingsvisie

In het pho RWM zal de komende periode de afstemming tussen de nationale Omgevingsvisie, de provinciale Omgevingsvisie en de gemeentelijke Omgevingsvisie aan bod komen, evenals de nationale Bouw- en Woonagenda, die een versnelling en uitbreiding van de woningbouw beoogd.

Een uitwerking daarvan vormt “De Stille Opgave”: huisvesting aandachtsgroepen. Samen met de woningcorporaties met het werkgebied in de provincie Groningen, de provincie Groningen, zorgpartijen wordt gekeken op welke wijze wonen en zorg voor specifieke aandachtsgroepen aan elkaar te verbinden zijn, met aandacht voor de leefbaarheid en veerkracht in dorpen en wijken.