Ruimte, Wonen en Mobiliteit

De VGG organiseert en ondersteunt het portefeuillehouderoverleg Ruimte, Wonen & Mobiliteit. Onderwerpen die in dit bestuurlijke overleg aan de orde komen zijn o.a. Omgevingswet, Woonbeleid, Krimp, Landschap en natuur, Infrastructuur en Landelijk Gebied.

Documenten

PHO’s 2021/2022

Een krachtige lokale overheid vraagt steeds meer samenwerking, in de regio, interbestuurlijk, of in ketens. In de uitwerking van regie op ruimtelijke opgaven is daarom een belangrijke rol weggelegd voor regionale samenwerking.

Gemeenschappelijke agenda

Het werken aan een gemeenschappelijke agenda kan helpen om ambities met elkaar in beeld te krijgen en coalities te vormen. Daarmee wordt aan onderling vertrouwen en afstemming gewerkt. Het is wenselijk om ruimtelijke programma’s af te stemmen en samen te kijken naar de beste locaties voor bepaalde ontwikkeling (strategisch). Deze afstemming is belangrijk om ervoor te zorgen dat er binnen de regio een evenwichtig aanbod is van verschillende functies en voorzieningen, waarbij bereikbaarheid en mobiliteit steeds belangrijker worden.

Omgevingsvisie

In het pho RWM zal de komende periode de afstemming tussen de nationale Omgevingsvisie, de provinciale Omgevingsvisie en de gemeentelijke Omgevingsvisie aan bod komen, evenals de nationale Bouw- en Woonagenda, die een versnelling en uitbreiding van de woningbouw beoogd.

Een uitwerking daarvan vormt “De Stille Opgave”: huisvesting aandachtsgroepen. Samen met de woningcorporaties met het werkgebied in de provincie Groningen, de provincie Groningen, zorgpartijen wordt gekeken op welke wijze wonen en zorg voor specifieke aandachtsgroepen aan elkaar te verbinden zijn, met aandacht voor de leefbaarheid en veerkracht in dorpen en wijken.