Over ons

De Vereniging van Groninger Gemeenten is de vereniging waarbinnen de Groninger gemeenten elkaar ontmoeten, kennis met elkaar delen, elkaar inspireren, afspraken met elkaar maken en in verbinding staan met andere overheden en maatschappelijke partners.

De VGG werkt in opdracht van de leden (de Groninger gemeenten) aan collectieve en grensoverschrijdende opgaven, thema’s en onderwerpen, waarbij de VGG de verbinding tussen de partners faciliteert. Samenwerken, verbinden en vernieuwen vormen daarin de kernwoorden.

Het VGG bureau:

Dhr. T.G. (Ton) Sprenger

Secretaris VGG

t.sprenger@groningergemeenten.nl

Dhr. R. (Richard) Pel

Strategisch adviseur

r.pel@groningergemeenten.nl

Mw. M. (Marian) Klaver

Management en projectmedewerker

m.klaver@groningergemeenten.nl

Mw. H. (Harma) Dost

Management en projectmedewerker

h.dost@groningergemeenten.nl

Visie en kernwaarden

De Vereniging van Groninger Gemeenten verbindt de tien gemeenten in de provincie Groningen.

Dit doen we door:

Netwerken: de VGG is het platform waarbinnen de gemeenten elkaar ontmoeten, leren kennen en met elkaar netwerken;

Kennisdelen: de VGG is het platform voor gezamenlijke kennisontwikkeling, door kennis met elkaar te delen en van buiten naar binnen te halen;

Samenwerken: de VGG is het platform waarbinnen de gemeenten afstemming zoeken, afspraken maken en om gemeentegrensoverschrijdende opgaven samen op te pakken;

Verbinden: de VGG is de provinciale afdeling van de VNG en het platform waarmee gemeenten in gezamenlijke verbinding staan met de provincie, waterschappen, maatschappelijke partners en desgewenst gezamenlijk een standpunt innemen of belangen behartigen.

De VGG-visie en kernwaarden geven we vorm door:

1. De Groninger gemeenten verenigingen zich gelijkwaardig rond een actuele agenda. Inhoudelijk, actueel en gericht op de Groningse situatie. Kennis delen en ontwikkelen, afstemming zoeken en afspraken maken, verbinden met andere overheden en maatschappelijke partners.

2. Voor de Groninger gemeenten is de VGG een netwerkplatform dat zich inzet voor collectieve belangenbehartiging, public affairs en lobby. Waar nodig schakelen we snel met andere belangenbehartigers in onze provincie en stemmen we activiteiten op elkaar af.

3. De VGG organiseert bijeenkomsten om de Groninger gemeenten met Provincie en Waterschappen in gesprek te laten komen en te laten samenwerken aan opgaven.

4. We zijn een actieve en betrokken afdeling van de VNG. Door actief mee te denken, activiteiten op te zetten en onze stem te laten horen binnen de VNG, geven we vorm aan het landelijk beleid met onze Groninger inbreng.

5. We ontmoeten elkaar op vaste momenten en er is bestuurlijk eigenaarschap. Bijeenkomsten hebben een vorm die past bij het doel. Daarnaast wordt er op projectbasis rondom actuele thema’s samengewerkt.

6. Het VGG bureau is het centrale punt waar coördinatie en regie plaatsvindt op het uitvoeren van de agenda’s. Het Bureau organiseert en faciliteert de bijeenkomsten van de vereniging. Het Bureau is klein en maakt bij de uitvoering en organisatie van activiteiten gebruik van de vakinhoudelijke kennis en expertise van de Groninger gemeenten en zet desgewenst externe inhuur in op projecten.