Sport en Bewegen

De VGG brengt verschillende partijen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen bij elkaar om het Nationale Sportakkoord te vertalen naar de dagelijkse gemeentelijke praktijk. In deze overleggen komen ook andere thema’s aan de orde, zoals vrijwilligersbeleid en harmonisatie subsidiegelden.

Het Nationale Sportakkoord is een krachtenbundeling van de Rijksoverheid met gemeenten, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. Doel van het akkoord is dat iedereen nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport moet kunnen hebben.

PHO’s 2021/2022

Ook op dit onderdeel heeft de coronapandemie een grote invloed gehad: sluiting van sportclubs en sportvoorzieningen, ontstaan van (meer) beweegarmoede. Via uitwisseling is in de overleggen Sport en Bewegen gekeken welke mogelijkheden er zijn om dit thema prominent onder de aandacht te brengen in gemeentelijk beleid. Tijdens de PHO’s Sport en Bewegen wordt doorgaans nauw samen gewerkt met Huis van de Sport Groningen (HVDSG) en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

  • Inzet buurtsportcoaches: buurtsportcoaches zijn een belangrijke schakel in het stimuleren van sport. Nog niet alle gemeenten beschikken over beweegcoaches, daarom zal de inzet van deze coaches aan bod komen tijdens bestuurlijke overleggen Sport en Bewegen en kunnen ervaringen worden uitgewisseld.
  • Beweegproblematiek in Groningen. Onderzoek naar aansluiting bestaande projecten en programma’s bij sportclubs en doorverwijzing vanuit fysiotherapie, bijvoorbeeld vanuit het Martiniziekenhuis.
  • Samenwerking met FC Groningen, en dan met name de maatschappelijke tak van deze betaald voetbal organisatie (FC Groningen in de Maatschappij): Gemeentelijke sportinitiatieven en initiatieven vanuit FC Groningen in de Maatschappij moeten goed op elkaar afgestemd worden. Daarom zal in de komende periode FC Groningen in de Maatschappij worden gevraagd om tijdens bestuurlijke overleggen een toelichting te verzorgen op de activiteiten van deze organisatie.
  • Provinciaal beweegakkoord/ provinciaal sportakkoord: Alle Groningse gemeenten zijn gestart met de uitvoering van de lokale sportakkoorden. Het Gronings Provinciaal Beweegakkoord is een aanvulling op de lokale sportakkoorden van gemeenten. Het is vooral gericht op bovenlokale/regionale thema’s die de lokale sportakkoorden ondersteunen en versterken.
  • Gevolgen van Corona voor sportverenigingen: terugloop ledenaantallen en daarmee contributie inkomsten, hoe stimuleer je als gemeente inwoners om weer te gaan sporten na Corona?
  • Inzet en behoud van vrijwilligers bij sportverenigingen: dit thema speelt niet alleen bij sportverenigingen, maar bijvoorbeeld ook bij culturele instellingen.  Vrijwilligers zijn onmisbaar bij een sportvereniging, helaas zijn dit vaak ouderen en kampen veel verenigingen met een terugloop van het aantal vrijwilligers. Hoe stimuleer je jonge mensen om vrijwilliger bij een (sport)vereniging te worden?
  • Talentontwikkeling (Topsportagenda): faciliteren en behouden van jong talent in Groningen. De topsportagenda is samengesteld om allerlei lopende initiatieven in Noord-Nederland op het gebied van talentontwikkeling en topsport met elkaar te verbinden. De lijn “topsport die inspireert” richt zich op de samenwerking op het gebied van talentontwikkeling. De VSG heeft dit onderwerp toegelicht en in de komende periode zal er regelmatig een update over dit onderwerp gegeven worden.