Succesvolle bijeenkomst over de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Wgr

“Bijna de helft van de gemeentebegroting loopt tegenwoordig via samenwerkingsverbanden. Verlengd lokaal bestuur vereist verlengde lokale democratie!”

Een belangrijke uitspraak van spreker Roeland Stolk tijdens de bijeenkomst 24 maart voor raadsleden, vertegenwoordigers van gemeenschappelijke regelingen en griffiers in hotel Faber te Hoogezand. Nu de nieuwe wet op de gemeenschappelijke regelingen is ingegaan, is de vraag hoe raden meer grip op deze gemeenschappelijke regelingen (GR’en) in de praktijk vorm willen geven. Daarvoor zijn heel concrete maatregelen besproken. Ook twee directeuren van GR’en waren aanwezig (ODR en VRG) om mee te praten en mee te denken over de vormgeving hiervan. Belangrijkste boodschap van hun kant: samenspel tussen raden en GR’en is erg belangrijk.

Verschillende vormen

De nieuwe wet op de GR’en is per 1 juli 2022 van kracht en deze geeft de raden meer mogelijkheden om grip te krijgen en te houden op de gemeenschappelijke regelingen. In de provincie Groningen zijn 15 gemeenschappelijke regelingen, naast allerlei andere vormen van verbonden partijen. Roeland Stolk (Berenschot), die als spreker en moderator van de middag optrad, heeft in het recente verleden veel studie gedaan naar verbonden partijen en was betrokken bij de nieuwe wetgeving. Hij legde op deze middag op hoofdlijnen uit welke verschillende vormen gemeentelijke samenwerking kan hebben (afstemming – netwerkconstructie – zelfstandige organisatie) en ging in op de voor- en nadelen van de verschillende keuzes.

VRG en ODG: “Wij zijn van jullie”

Onderdeel van de middag was het gesprek met Nienke Baars, directeur van Omgevingsdienst Groningen en Roelf Knoop, adjunct-directeur van de Veiligheidsregio Groningen. Zij benadrukten het belang van goede samenwerking tussen GR’en en raden. Ze wezen erop dat het belangrijk is dat de raden vooruit durven te kijken naar nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen die op GR’en afkomen en daar de GR’en tijdig op bevragen.

Concrete maatregelen  

In het vervolg bracht Roeland Stolk de concrete keuzes voor raden uit de nieuwe wet aan de orde en wees op de mogelijkheid van het instellen van gemeenschappelijke adviescommissie bestaande uit raadsleden uit de gemeenten die in de GR deelnemen. Volgens hem is dat een heel krachtig instrument waarmee raden echt hun invloed kunnen vergroten. Op die wijze kunnen ze een gezamenlijke en meer gedragen zienswijze aan de GR meegeven die nadrukkelijk uitnodigt om er iets mee te gaan doen. Ook het kunnen geven van zienswijzen op diverse ontwikkelingen bij de GR’en en het als gemeenteraad zelf ontwikkelen van een agenda voor de regio zijn volgens Roeland krachtige middelen om meer, maar wel gericht in te zetten als raad. In bijgaande presentatie vindt u meer aanbevelingen ter versterking van de rol van de raad/raden.   

Vervolg

Bij de afsluiting van de middag gaf raadsgriffier van Groningen Josine Spier aan dat ze samen met de andere griffiers uit de provincie gaat praten over het vervolg, mogelijk in de vorm van een werksessie na de zomer waarbij (vertegenwoordigers van) de 10 gemeenteraden met elkaar keuzes gaan maken over de inzet van de door de wet geboden instrumenten.

Links voor meer informatie over dit onderwerp:

VNG Procesaanpak wijziging Wgr

VNG handreiking wijziging Wgr