Cultuur

De VGG ondersteunt en organiseert diverse overlegstructuren voor ambtenaren en bestuurders om sturing en vorm te geven aan de invulling van cultuur.
Van belang is om te kijken wat bovenlokale thema’s zijn op het gebied van cultuur: waar kunnen de Groninger gemeenten zich op verenigen en op samenwerken? Daarbij vormt cultuur onderdeel van het sociaal domein: ontwikkeling, kennismaking en ontmoeting, taalvaardigheid, ICT- vaardigheden vergroten. Tevens worden op het thema cultuur verbanden gelegd met recreatie en toerisme en met economie.

Vanuit de Groninger gemeenten wordt samengewerkt met de provincie Groningen en diverse Groninger steunorganisaties op het gebied van cultuur en cultuureducatie.

PHO’s 2021/2022

Ontwikkelingen afgelopen 2 jaar

Corona heeft een grote impact gehad op het culturele leven, ook in onze
Groninger gemeenten. Voorstellingen gingen niet door, musea en andere publieksvoorzieningen waren lange tijd gesloten. Naast de  impact op culturele instelklingen, had dit ook gevolgen voor het culturele leven en ontmoetingen in de dorpen en steden: dit lag grotendeels stil. Nu wordt met vaart met culturele instellingen en ondernemers in het veld weer volop ingezet op dit beleidsterrein.

Tijdens de ambtelijke en bestuurlijke overleggen Cultuur wordt doorgaans nauw samengewerkt met de Provincie. 

  • Afspraken tussen gemeenten en provincie: Op 26 januari 2020 hebben de provincie en de Groninger Gemeenten besloten om samen op te trekken in de opdrachtverlening naar culturele steuninstellingen, het onderzoek naar vrijwilligersbeleid onder musea en andere culturele instellingen, de uitvoering van de Fair Practice Code en Good Governance, en het zoeken naar de verbinding van Cultuur aan maatschappelijke vraagstukken zoals sociaal domein, leefbaarheid, erfgoed, toerisme etc.
  • Ontwikkelingen rondom het Shared Service Centre ( naamswijziging: “innovatieprogramma musea”): in samenwerking met de Provincie zal in 2022 een platformsessie over dit onderwerp georganiseerd worden. Geconstateerd werd dat veel kleine instellingen er baat  bij kunnen hebben als zaken als financiële administratie, personeelsbeleid, implementatie van wet- en regelgeving meer in gezamenlijkheid vanuit een shared service centre-gedachte uitgevoerd zou kunnen worden.
  • Stand van zaken rondom projecten Nationaal Programma Groningen (NPG): doel is om kennis te delen rondom NPG-projecten, welke kleine en grote projecten lopen er en zijn aangevraagd door de gemeenten? Vaak hebben deze projecten een link met cultuur en het culturele aanbod wat er al in gemeenten is, zodat een goede afstemming zorgt voor versterking van de programma’s.
  • Impact van coronaregelingen op culturele activiteiten, alsmede financiële ondersteuning van zzp’ers en culturele verengingen vanuit landelijke regelingen
  • Verbinding zoeken tussen Cultuur en andere beleidsterreinen: Culturele verenigingen hebben ook een functie als sociale ontmoetingsplek en kunnen daardoor een positieve bijdrage leveren aan de mentale gezondheid van de inwoners. Hoe kan Cultuur gekoppeld worden met andere beleidsterreinen?
  • Inzet en behoud van vrijwilligers bij culturele instellingen: dit thema speelt niet alleen bij culturele instellingen, maar bijvoorbeeld ook bij sportverenigingen.  Vrijwilligers zijn onmisbaar bij een sportvereniging, helaas is nieuwe (jonge) aanwas bij een vergrijzend vrijwilligersbestand nog niet op veel plekken de dagelijkse praktijk en kampen veel verenigingen met een terugloop van het aantal vrijwilligers. Hoe stimuleer je jonge mensen om vrijwilliger bij een culturele instelling te worden?

Afstemming zoeken tussen gemeentelijke cultuuractiviteiten, provinciale cultuuractiviteiten, cultuuractiviteiten vanuit Nationaal Programma Groningen (NPG) en Toukomst.