Sociaal Domein

De VGG brengt verschillende partijen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen bij elkaar. De VGG organiseert en ondersteunt het portefeuillehouderoverleg (pho) Sociaal Domein. Onderwerpen die aan de orde komen zijn; Werk en Inkomen, Zorg, Jeugd(zorg), Onderwijs, Armoedebeleid en Schuldhulpverlening en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

PHO’s 2021/2022

Het VGG pho Sociaal Domein bestrijkt een breed terrein van diverse onderwerpen.

Tekorten sociaal domein

In 2019 werden de Groninger gemeenten in toenemende mate geconfronteerd met tekorten in het sociaal domein, met name op de Jeugdzorg en WMO. Een onderzoek wees uit dat Groninger gemeenten, bovengemiddeld meet kosten hadden dan andere gemeenten in Nederland Dit door onder nadere een lagere sociaaleconomische score, hoge werkloosheid, intergenerationele armoede en gezondheidsverschillen. Om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen, werd en wordt op
andere posten bezuinigd.

Vanuit de VGG is een bestuurlijke lobby gestart, ondersteund door een ambtelijke werkgroep, om bij de beleidsbepalers in Den Haag, zowel in de Tweede Kamer als op de Ministeries, aandacht te vragen en invloed uit te oefenen op deze onderwerpen.

Andere thema’s die de afgelopen periode aan de orde kwamen waren:
armoedebestrijding en schuldhulpverlening, Toeslagenaffaire en Wonen met Zorg.

Wonen en Zorg

Door de snel toenemende vergrijzing van onze bevolking, zal het beroep op Wonen met Zorg steeds meer toenemen. Dat heeft gevolgen voor woningbouw, zorginstellingen, inrichting van de openbare ruimte, domotica en het vinden van voldoende (zorg)personeel.

Een “Taskforce Wonen en Zorg” helpt gemeenten bij het maken van plannen hiervoor, waarbij vanuit de VGG de verbinding met het pho RWM wordt gelegd. De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ, ZN en de ministeries VWS en BZK en stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. De Taskforce werkt met een landelijk dekkend netwerk van ambassadeurs die het gesprek op lokaal/regionaal niveau aanjagen.