Sociaal Domein

< Terug naar Thema’s

De VGG brengt verschillende partijen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen bij elkaar. De VGG organiseert en ondersteunt het portefeuillehouderoverleg (pho) Sociaal Domein. Onderwerpen die aan de orde komen zijn; Werk en Inkomen, Zorg, Jeugd(zorg), Onderwijs, Armoedebeleid en Schuldhulpverlening en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Wat hebben we gedaan in 2023

Bestuurlijk overleg Huisvesting Aandachtsgroepen

Op 29 juni vond de bijeenkomst plaats over het programma “Huisvesting Aandachtsgroepen” . Hier waren de vertegenwoordigers vanuit de Groninger gemeenten, de provincie en de corporaties. In het programma ‘Een thuis voor iedereen’ slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Binnen dit nationale programma is Groningen één van de Koploperregio’s.

De VGG heeft eind 2022 en het eerste kwartaal van 2023 gewerkt aan het opzetten en inrichten van een bestuurlijke en ambtelijke organisatie “Thuis voor Iedereen”. Dat is gelukt waardoor het project en de taken konden worden overgedragen aan de deelnemende partners en op
29 juni is de inzet van de VGG hierop dan ook beëindigd.

Bestuurlijk overleg Bestaanszekerheid en armoede

Op 5 oktober spraken de portefeuillehouders over bestaanszekerheid en armoedebeleid. In alle collegeprogramma’s van de Groninger gemeenten staat dat armoedebeleid en bestaanszekerheid een belangrijk thema is. Er blijken diverse potjes met geld die gemeenten niet op kunnen maken. Hoe kan dit? Zijn de maatregelen efficiënt en effectief? Hoe worden gelden echt besteed? Veel inwoners weten de weg naar financiële hulp niet goed te vinden.

Wat hebben we gedaan in 2021/2022

Het VGG pho Sociaal Domein bestrijkt een breed terrein van diverse onderwerpen.

Tekorten sociaal domein

In 2019 werden de Groninger gemeenten in toenemende mate geconfronteerd met tekorten in het sociaal domein, met name op de Jeugdzorg en WMO. Een onderzoek wees uit dat Groninger gemeenten, bovengemiddeld meet kosten hadden dan andere gemeenten in Nederland Dit door onder nadere een lagere sociaaleconomische score, hoge werkloosheid, intergenerationele armoede en gezondheidsverschillen. Om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen, werd en wordt op
andere posten bezuinigd.

Vanuit de VGG is een bestuurlijke lobby gestart, ondersteund door een ambtelijke werkgroep, om bij de beleidsbepalers in Den Haag, zowel in de Tweede Kamer als op de Ministeries, aandacht te vragen en invloed uit te oefenen op deze onderwerpen.

Andere thema’s die de afgelopen periode aan de orde kwamen waren:
armoedebestrijding en schuldhulpverlening, Toeslagenaffaire en Wonen met Zorg.

Wonen en Zorg

Door de snel toenemende vergrijzing van onze bevolking, zal het beroep op Wonen met Zorg steeds meer toenemen. Dat heeft gevolgen voor woningbouw, zorginstellingen, inrichting van de openbare ruimte, domotica en het vinden van voldoende (zorg)personeel.

Een “Taskforce Wonen en Zorg” helpt gemeenten bij het maken van plannen hiervoor, waarbij vanuit de VGG de verbinding met het pho RWM wordt gelegd. De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ, ZN en de ministeries VWS en BZK en stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. De Taskforce werkt met een landelijk dekkend netwerk van ambassadeurs die het gesprek op lokaal/regionaal niveau aanjagen.