Toerisme en Recreatie

< Terug naar Thema’s

Toerisme en recreatie bieden grote kansen voor Groningen. Ze zorgen voor banen, inkomsten, naamsbekendheid en meer bezoek aan onze Groninger cultuurparels. Een heldere visie op vrijetijdseconomie draagt bij aan de welvaart en leefbaarheid in onze provincie.

Een succesvolle samenwerking tussen ondernemers onderling en van ondernemers met de omgeving is hierbij van groot belang.
De ondernemers moeten de ontwikkeling dragen, maar dat kunnen ze niet alleen. Ondersteuning van de overheden en samenwerking met onderwijs, cultuur en kennisinstellingen zijn onontbeerlijk.
De VGG organiseert dit overleg met wethouders Vrijetijdseconomie, waar deze doelstellingen gestalte krijgen en waarin samengewerkt wordt met provincie, ondernemers en marketingorganisaties

Wat hebben we gedaan in 2023

Ondertekening van de intentieverklaring Waterrecreatie op 8 maart.

De provincie en Groninger gemeenten gaan intensiever samenwerken om de waterrecreatie in Groningen te verbeteren. De overheden willen een betere afstemming van brugbedieningstijden tijdens het vaarseizoen, voldoende aanlegplekken voor boten en meer aandacht voor recreatie en voorzieningen langs de vaarroutes. Met de intentieverklaring wordt de eerste stap gezet naar een provincie waar het op en langs het water goed recreëren is.

Lees hier het nieuwsbericht >>>

Bestuurlijk overleg op landgoed Ewsum

Tijdens het bestuurlijk overleg op 6 juli werd gesproken over de totstandkoming van de intentieverklaring Waterrecreatie en het tot nu toe gelopen proces. Voor de uitwerking van de intentieverklaring en de regie op waterrecreatie is een
kwartiermaker aangesteld binnen de provincie Groningen. Auke Jan Andringa stelt zich voor en geeft een presentatie. Zijn opdracht omvat de volgende 3 punten; invulling van de regierol waterrecreatie, gezamenlijke opgave in kaart brengen en het realiseren van quick-wins.

Daarnaast is het voorstel besproken om te komen een gezamenlijke aanpak wat betreft monitoring van recreatie en toerisme.

Tot slot kreeg het gezelschap een presentatie over de locatie. Ewsum is een werkplek voor mensen die om wat voor redenen dan ook niet de stap kunnen maken naar regulier werk. Werkpro heeft uitleg gegeven over de werkzaamheden en de locatie, gevolgd door een rondleiding door de historische groentetuin, de boomgaard en de bloementuin.

Ambtelijke vergaderingen

Het afgelopen jaar zijn de beleidsmedewerkers Vrijetijdseconomie via de VGG meerdere malen bij elkaar geweest om te spreken over de samenwerking tussen de gemeenten. Zo is bijvoorbeeld het strategisch document op het gebied van vaarrecreatie opgezet, is de ontwikkeling van de loopagenda in samenwerking met provincie opgezet en is de Groningse aanbesteding monitoring van de recreatievoorzieningen voorbereid.

Daarbij waren soms ook vertegenwoordigers vanuit andere organisatie aanwezig. Bijvoorbeeld vanuit Economic Board Groningen (EBG), Marketing Groningen en het Routebureau.

Op dit thema werken we samen met:

Wat hebben we gedaan in 2021/2022

In de afgelopen bestuursperiode hebben onderstaande thema’s en onderwerpen op de agenda’s gestaan van de portefeuillehouders overleggen Vrijetijdseconomie. Deze zullen een vervolg krijgen in de komende periode. Tijdens een VGG overleg zal er standaard een ronde langs de gemeenten in de agenda worden opgenomen, zodat actuele zaken besproken kunnen worden.

  • Toeristische monitoring: Het effect van vrijetijdseconomie met toeristen bij de winkeliers, middenstand en ondernemers is te monitoren: wat levert het een gemeente, streek, regio op qua aandacht maar ook aan extra inkomsten. In een ambtelijke werkgroep is de VGG bezig om een provincie-brede monitoring op te zetten. Tijdens het eerstvolgende PHO vrijetijdseconomie zal hierover een update worden gegeven.
  • Verbinding van waterwegen/fietsroutes t.b.v. vaarrecreatie en fietsnetwerk Groningen is in de afgelopen 2 jaar meerdere keren gesproken over de verbinding van waterwegen/fietsroutes in Groningen. Op die wijze kunnen veel meer infrastructuren aan elkaar worden gekoppeld, wat aantrekker wordt voor de toeristische infrastructuur.
  • Imago-onderzoek Groningen (NPG): in november 2021 en maart 2022 zijn er, in samenwerking met het NPG, masterclasses Place Brand Management georganiseerd. Dit om de beleidsambtenaren vrijetijdseconomie , cultuur en economische zo integraal mogelijk te laten kijken naar de marketing van onze provincie. Het positioneren van Groningen in Nederland raakt namelijk aan diverse beleidsterreinen.
  • Samenwerking digitale infrastructuur Marketing Groningen Regiomarketingorganisaties: Op 16 juni 2022 zal een convenant namens Marketing Groningen, de regiomarketingorganisaties, Groninger Gemeenten en provincie ondertekend worden. Dit convenant richt zich op de samenwerking in het online platform www.visitgroningen.nl, waar Stad en Ommeland vertegenwoordigd is.
  • Stand van zaken rondom uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie provincie Groningen: in de portefeuillehoudersoverleggen zult u regelmatig een stand van zaken ontvangen over de voortgang van het uitvoeringsprogramma.
  • Project vaarrecreatie in Groningen: Waterschappen en Provincie zijn een project gestart om vaarrecreatie meer onder de aandacht te brengen.
  • Programma vrijetijdsmakelaar 2022-2024 (provincie Groningen, Economic Board Groningen (EBG).