Economische Zaken

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven, een cruciale rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en het economische domein. Om te zorgen voor economische groei en banen blijven we investeren in een goede infrastructuur en betere digitale bereikbaarheid. Gemeenten hebben de komende jaren een belangrijke rol bij een duurzaam herstel van de economie.

PHO’s 2021/2022

In 2021 heeft de VGG op basis van signalen van bestuurders gemeend om portefeuillehouders Economische Zaken bijeen te vragen om te kijken of een nieuw in te richten VGG EZ-overleg kan voorzien in kennisuitwisseling, verbinding en samenwerking met gemeenten onderling en ook met andere organisaties en het bedrijfsleven. Dit mede vanwege de economische gevolgen van de coronapandemie.

De portefeuille Economische Zaken overlapt meerdere beleidsterreinen, waaronder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Arbeidsmarkt en Onderwijs.

Een meerwaarde is dat gemeenten elkaar kunnen informeren (en inspireren) over de stand van zaken binnen de eigen gemeente maar ook samen te werken als het gaat om ruimtelijke ontwikkelplannen. Ook kan kennis met elkaar worden gedeeld en is het goed om richting de provincie samen op te trekken.

De volgende onderwerpen zijn met elkaar gedeeld tijdens het eerste overleg;

  • Bedrijventerreinen; er is veel vraag naar ruimte maar er is niet in alle gemeenten even veel aanbod. Slimmer met de ruimte omgaan en revitalisering van oude bedrijventerreinen kan daarin helpen. Het overzicht van beschikbare locaties in alle gemeenten ontbreekt. 
  • Mobiliteit, bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkelplannen; Bedrijventerreinen kunnen alleen goed functioneren als ze goed bereikbaar zijn, ook met het OV. De mobiliteit richting de havens is daarbij een extra uitdaging. Rond mobiliteit bestaan ook al overlegstructuren, deze zijn meestal regionaal van opzet. Bijvoorbeeld rond de A7, de N33 en Regio Groningen-Assen.
  • Winkelgebieden, detailhandel; Veel winkelgebieden hebben met leegstand te maken. Hoe kun je winkelcentra het beste herinrichten en toekomstbestendig maken. Uiteraard wel passend binnen de schaal van dorpscentra en de regionale ligging.
  • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt;  Bedrijven willen zich graag vestigen en ontwikkelen in onze provincie maar de juiste match tussen personeel en bedrijven is een probleem. Hoe kunnen we gemeenschappelijk de mensen vinden voor de verschillende banen die op stapel staan.
  • Scholing en opleidingsmogelijkheden; Onderwijs en praktijk moeten beter bij elkaar worden gebracht.