Bestuur en Veiligheid

< Terug naar Thema’s

Thema’s uit de Strategische Agenda Groningen komen aan de orde, daarnaast onderwerpen die raken aan Kwaliteit Openbaar Bestuur en daarin wordt de verbinding met wethouders en raadsleden gezocht. Rondom Veiligheid positioneert de VGG zich als samenwerkingspartner voor de VeiligheidsRegio Groningen, Zorg- en Veiligheidshuis Groningen en voert agenda-onderwerpen op voor overleggen bestuur en veiligheid.

Wat hebben we gedaan in 2023

Kwaliteit Openbaar Bestuur.

De Groninger gemeenten, provincie en beide waterschappen werkten ook in 2023 aan goede interbestuurlijk verhoudingen en aan een strategische agenda voor Groningen. De totstandkoming van deze Agenda ligt mede besloten in het in 2021 opgeleverde rapport van Berenschot en Rijksuniversiteit Groningen: Bestuurlijke Regionale Ecosystemen (BRE). Regionale samenwerking, afstemmen op inhoudelijke thema’s, gezamenlijke lobby werden als verbeterpunten genoemd.

Geconstateerd werd over 2023 dat er veel ambtelijke en bestuurlijke overleggen waren om alle opgaven op de rails te krijgen. Dit hoort bij een dergelijk proces, echter: bij de verdere organisatie- inrichting voor 2024 dient kritisch gekeken te worden naar alle inzet op de bestuurlijke en ambtelijke overleggen.

Actiepunten 2023

 • Het agenderen van provincie-brede onderwerpen aan een bestuurlijke tafel Kwaliteit Openbaar Bestuur met Groninger burgemeesters, dijkgraven, waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de Commissaris der Koning;
 • Het agenderen van provincie brede onderwerpen aan een bestuurlijke tafel met colleges en raden gemeenten, provincie, waterschappen;
 • Het agenderen van provincie brede onderwerpen in 3-Noord verband aan een bestuurlijke tafel met colleges en raden gemeenten, provincie, waterschappen;
 • Het komen tot invulling van de Strategische Agenda Groningen;
 • Het komen tot een “Groninger Agenda” waarin bestuurlijke overleggen in kaart zijn gebracht.
 • 14 juli: Burgemeesters: duiding rapport “Elke regio telt”;
 • 10 oktober: VGG organiseert bijeenkomst secretarissen Groninger Agenda: afstemming inhoudelijke onderwerpen en planning 2024;
 • Vanaf 3 oktober: tweewekelijks overleg bestuurlijke jaarkalender;
 • 9 oktober: afronding BRE-rapport met onderzoeksbureau Berenschot;
 • 19 oktober: Duiding rapport “Elke regio Telt” in 3-Noord verband;
 • 17 november bestuurlijke bijeenkomst met raad voor Openbaar Bestuur: “Gezag herwinnen”.

IVB overleggen

De VGG organiseert drie keer per jaar een overleg voor de ambtenaren Openbare orde en Veiligheid (OOV). Aan dit Integraal Veiligheidsberaad (IVB overleggen) nemen verschillende externe partners deel en worden gemeente overstijgende thema’s besproken. Die externe partners zijn o.a ; Veiligheidsregio Groningen (VRG), Zorg- en Veiligheidshuis Groningen, RIEC, Openbaar Ministerie, Politie.

Dit overleg dient ook als verbinding met de VNG commissie Bestuur en Veiligheid (B&V). Dhr. Ard van der Tuuk is vanuit de provincie Groningen lid van deze commissie.

De ambtenaren OOV kwamen in 2023 bij elkaar op 20 maart , 26 juni en 13 november.

Aandachtspunten in 2023

 • Visie Crisisbeheersing Veiligheidsregio Groningen (VRG)
 • Maatregelen jaarwisseling
 • Actieprogramma Grip op Onbegrip; Lentis
 • Veiligheidsagenda 2023-2026 RBPO
 • Kind- en gezinsbescherming, programma- en uitvoeringsplan 2023-2026
 • Casustafel radicalisering binnen gemeenten
 • Platform Veilig Ondernemen; aanpak criminaliteit
 • Hennepconvenant
 • Cyberveiligheid RIEC
 • Project mensenhandel
 • Burgernet Noord Nederland