Wethouders financiën in gesprek

Op 1 februari kwamen de Groninger wethouders Financiën bij elkaar in het gemeentehuis in Winsum in de gemeente Het Hogeland.

Veel actuele onderwerpen werden besproken, waaronder het gemeentefonds en de zorgen over het financiële toekomstbeeld. De groei van het gemeentefonds loopt in 2023 tot en met 2025 langzaam terug, en vanaf 2026 treedt een grote omslag op. Dan krijgen de gemeenten zo’n € 3 miljard minder, zonder dat er taken verdwijnen. Het kabinet heeft besloten om per 2026 over te stappen op een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten en provincies. Gemeenten zijn daarom nu al terughoudend om grote investeringen te plannen.

Relatiemanagers Petra Qualm en John Kuijten van de Bank Nederlandse Gemeenten gaven een interessante presentatie. BNG Bank is van en voor de publieke sector. Klanten zijn onder meer gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Ambitie is dat klanten de bank beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van hun maatschappelijke vraagstukken. De bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. BNG bank heeft veel expertise te bieden op onderwerpen als verduurzaming, zorg en onderwijs en publieke infrastructuur.