Versterking Lokaal Bestuur

VNG Inbreng commissiedebat Versterking Lokaal Bestuur

Op 6 september wordt er gedebatteerd over de versterking van het lokaal bestuur. Daarbij gaat het onder andere over hoe het lokale bestuur een sterke overheidslaag kan zijn en blijven. Met onze inbreng geven we een beeld van hoe het lokale bestuur de samenwerking met het rijk de laatste jaren heeft ervaren.

Inwoners zijn de dupe van disbalans ambities, taken, middelen en uitvoerbaarheid

We zijn blij met de ambitie die spreekt uit de Actieagenda Sterk Bestuur. Om deze agenda uit te voeren is wel veel nodig. >De Stand van de Uitvoering gemeenten 2023 onderbouwt dat er op dit moment geen sprake is van een balans tussen ambities, taken, middelen en uitvoerbaarheid en dat inwoners daar de dupe van zijn. We roepen de Kamer op om ook in de volgende periode de haalbaarheid van ambities centraal te stellen en hierbij vooral goed te luisteren naar de praktijkkennis die bij gemeenten aanwezig is.

Financiële middelen essentieel voor haalbare ambities

In de Actieagenda stelt de minister dat de normeringssystematiek niet los te zien is van de interbestuurlijke verhoudingen. Daar zijn wij het van harte mee eens. Alleen waar de minister graag benadrukt in goed overleg met ons te zijn, ervaren wij dat duidelijk anders. Het Overhedenoverleg op woensdag 6 september is de eerste keer dat we als decentrale overheden op het hoogste niveau met dit kabinet overleggen.

Tijdens dit aankomende overleg is voor ons de structurele financiële situatie van gemeenten het belangrijkste onderwerp. Vanaf 2026 ontstaat er een structureel gat van € 3 miljard. Onze hoop is nog steeds gevestigd op dit kabinet om de gevolgen van het besluit uit het coalitieakkoord te herstellen.

Betrek decentrale overheden bij de kabinetsformatie

In maart hebben wij met het kabinet, het IPO en de UvW, de herziene Code Interbestuurlijke Verhoudingen getekend. Maar wij vragen ons af hoe goed die nageleefd worden door het rijk. Vlak voor de vorige formatie heeft de Kamer met grote meerderheid de motie-Özütok aangenomen. Vervolgens zijn wij niet goed betrokken, wat in onze ogen mede heeft geleid tot vermijdbare ongelukken zoals het stopzetten van de trap-op-trap-af-systematiek en de extra bezuinigingen op jeugdzorg.

Meer informatie

> VNG-inbreng CD Versterking Lokaal Bestuur 6 september