Raadsleden gezocht voor vernieuwing en verbinding in de Groninger gemeenten

De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) is volop in beweging, in 2021 bestond de vereniging 100 jaar! We richten onze blik op de toekomst en daar hoort ook een nieuwe en verfrissende huisstijl bij. U bent onlangs geïnstalleerd als raadslid in uw gemeente en de VGG wil u daarbij van harte ondersteunen.

Wij zoeken nieuwe raadsleden voor de Commissie van Raadsleden binnen de VGG. Om mee te denken over samenwerken tussen gemeenten, kennis te delen en onderwerpen te agenderen.

De Vereniging van Groninger Gemeenten is een provinciale afdeling van de VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten). De VGG kent een dagelijks bestuur bestaande uit politiek bestuurders vanuit de Groninger gemeenten. Daarnaast zit in het bestuur een afvaardiging vanuit de Kring van gemeentesecretarissen, de Griffiers kring en een vertegenwoordiging vanuit de Groninger gemeenteraden. Deze vertegenwoordiger komt voort uit en wordt ondersteund door de Klankbordgroep van Raadsleden.

De Klankbordgroep Raadsleden is actief sinds 2016 en is ontstaan vanuit de gedachte om een regionale vertaling te maken van de landelijke VNG commissie Raadsleden en Griffiers. Doel van de Klankbordgroep Raadsleden is om de rol en positie van de Raad bij de VGG van binnenuit sterker te maken en op de kaart te zetten.

De VGG Klankbordgroep Raadsleden wil een actieve verbinding vormen voor raadsleden in de Groninger gemeenten. Tenminste twee keer per jaar zal er een bijeenkomst georganiseerd worden over thema’s en onderwerpen die de raden rechtstreeks aangaan en waar gemeenteraadsleden in hun vertegenwoordigende taak mee te maken hebben. Gedacht kan worden aan grip krijgen en houden op Gemeenschappelijke Regelingen, informatie over ontwikkelingen binnen het sociaal domein, het Klimaatakkoord, de Omgevingswet maar ook vernieuwing van democratische processen.
Daarnaast kan ingespeeld worden op een actueel thema via nieuwsbrieven of een ingelaste bijeenkomst. Daarbij wordt actieve ondersteuning geboden vanuit het VGG-bureau bij de voorbereiding en het organiseren van dergelijke bijeenkomsten. De VGG is op dit moment bezig met het opzetten van een vijfde editie van de leergang “Taaie Thema’s & Duivelse Dilemma’s” ; deze zal in het najaar ook aan raadsleden aangeboden worden.

De VGG Klankbordgroep bestond tot voor kort uit 1 afvaardiging vanuit elke raad. Vanwege de herindeling is het aantal gemeenten teruggegaan naar 10 waardoor ook de omvang van de klankbordgroep is verkleind. Om toch een stevige positie voor de raden te borgen binnen de VGG is er nu voor gekozen om vanuit elke raad 2 personen af te vaardigen naar de klankbordgroep.

Er zijn inmiddels nieuwe raden gevormd in uw gemeente en daarmee stellen we ook de aanmelding voor de Raadsleden Klankbordgroep weer open. Ieder raadslid wordt in de gelegenheid gesteld zich te kandideren via een open procedure. Vanuit uw raad kunnen 2 vertegenwoordigers worden gekozen voor de Klankbordgroep. De procedure voor aanmelding verloopt via uw Griffie daarover zult u nader worden geïnformeerd.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Ton Sprenger, secretaris Vereniging van Groninger Gemeenten: 06-55797659 of per e-mail: t.sprenger@groningergemeenten.nl