Onderzoek Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Groningen (BRE) 

De gemeenten, waterschappen en provincie in Groningen moeten hun inhoudelijke opgaven meer in samenhang oppakken en betere afspraken maken over hoe ze daarin bestuurlijk samen optrekken. Dat is de conclusie uit het onderzoek naar het functioneren van de bestuurlijke regionale samenwerking in Groningen. Het onderzoek ’Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Groningen’ (BRE) is uitgevoerd vanuit de gezamenlijk ambitie van de decentrale overheden in Groningen om de interbestuurlijke samenwerking, de kwaliteit van het openbaar bestuur en het samenspel met inwoners in onze provincie verder te verbeteren.

De aanbevelingen in het rapport sluiten goed aan bij de ambities van de Groninger gemeenten, waterschappen en de provincie. De partijen gaan samen actief verder met het versterken van de onderlinge bestuurlijke, economische en maatschappelijke relaties, de regionale samenwerking, de gebieds- en opgavegerichte regionale samenwerking en het
samenspel met inwoners (participatie).

Ard van der Tuuk, voorzitter bestuurlijke begeleidingsgroep BRE en voorzitter Vereniging Groninger Gemeenten (VGG): “Wij verwachten daarin ondersteund te worden door het nieuwe kabinet, dat op lokaal niveau mogelijkheden voor burgerparticipatie en burgerinitiatieven wil stimuleren. Wij nemen de bevindingen in het rapport ter harte en zien het rapport daarom als een opgave én een kans om de interbestuurlijke samenwerking verder te verdiepen, te verbreden en te verbeteren.”

Het onderzoek BRE is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen/ Campus Fryslân en bureau Berenschot en maakt deel uit van een meerjarig landelijk vergelijkend onderzoek, waaraan ook Drenthe en Fryslân als regio deelnemen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich financieel en inhoudelijk gecommitteerd aan het onderzoek.

Lees hieronder het eindrapport, de aanbiedingsbrief en het persbericht.