Het Platform Gemeenten en Mensenrechten

In het najaar van 2021 is het Platform Gemeenten en Mensenrechten gelanceerd. Het platform heeft als doel het stimuleren en faciliteren van gemeentelijk mensenrechtenbeleid.

Het platform is een samenwerking tussen het College voor de Rechten van de Mens, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is bedoeld als podium voor lokaal mensenrechtenbeleid door gemeenten. Het platform is een bron van informatie en wil kennisuitwisseling over lokaal mensenrechten beleid faciliteren. Daartoe biedt het een website/forum aan op het overkoepelende “fora netwerk” van de VNG. Op deze website kunt u handboeken, handreikingen, interviews, podcasts en actualiteiten of ander nieuws vinden. Het platform biedt ook de ruimte om met andere gemeenteambtenaren en gemeentebestuurders in gesprek te gaan of om praktijkvoorbeelden te delen. Verder organiseert het jaarlijks een aantal themabijeenkomsten. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de gemeentelijke praktijk. Zo zijn bijeenkomsten georganiseerd over het recht op demonstratievrijheid en over de strijd tegen mensenhandel.

U kunt kosteloos lid worden van het Platform Gemeenten en Mensenrechten door een e-mail te sturen naar platformgemeentenenmensenrechten@minbzk.nl.