Gemeenten in het digitale tijdperk

De samenleving digitaliseert en de digitale ontwikkelingen staan niet stil. Dat heeft invloed op de gemeentelijke praktijk. Gemeenten grijpen digitale technologie aan als middel om te komen tot oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd brengt digitalisering zelf ook nieuwe vraagstukken met zich mee voor gemeenten. Hoe gaat uw gemeenten om met het vraagstuk van digitalisering?

Op 29 juni 2023 organiseert het Platform Gemeenten en Mensenrechten weer een themabijeenkomst. Deze bijeenkomst gaat over digitalisering, met bijzondere aandacht voor de mensenrechtelijke aspecten daarvan. Tijdens deze bijeenkomst wordt aan lokale bestuurders, ambtenaren en politici de mogelijkheid gegeven om vanuit verschillende perspectieven van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Daartoe gaan verschillende gastsprekers met u en met elkaar in gesprek. Bovendien worden verschillende workshops georganiseerd, waarbij aansluiting wordt gezocht met de praktijk. Is het voldoende inzichtelijk hoe nieuwe  technologie werkt? Kunnen we dat uitleggen aan bewoners? En sluiten we goed aan bij inwoners in een digitale samenleving en vice versa? Wat betekent dit voor de gemeentelijke organisatie? En handel je hierbij in overeenstemming met de brede waaier aan mensenrechten waaraan digitalisering in potentie raakt?

Tijdens deze bijeenkomst zullen o.a. de volgende sprekers een bijdrage leveren:

  • Jurgen Goossens, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Utrecht.
  • Jan Dirk van der Borg, wethouder in de gemeente Papendrecht.
  • Willem Bantema, lector bestuur in een digitaliserende samenleving aan de NHL Stenden Hogeschool.

Wij stellen uw deelname aan de bijeenkomst zeer op prijs. Mocht u zich nog niet (kosteloos) hebben aangemeld, dan nodigen wij u hier graag toe uit. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: platformgemeentenenmensenrechten@minbzk.nl. Let op: het aantal plaatsen is beperkt.

Met vriendelijke groet,

Platform Gemeenten en Mensenrechten
Een samenwerking tussen het College voor de Rechten van de Mens, de Verenging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Datum:            29 juni 2023
Tijd:                13:30u tot 17:15u, met aansluitend een netwerkborrel tot 18:00u
Locatie:           Ministerie van BZK, Turfmarkt 147, 2511 DP te Den Haag
Aanmelden:     Stuur een e-mail naar platformgemeentenenmensenrechten@minbzk.nl

Het programma van de themabijeenkomst:

13:00  Inloop

13:30  Start bijeenkomst en welkomstwoord door dagvoorzitter Eva de Valk

13:40  Keynote door prof. Jurgen Goossens over digitale innovaties en mensenrechten in gemeenten

14:00  Start workshopronde 1

Hier worden verschillende workshops aangeboden, waaronder:

Artificial Intelligence: gevaarlijk of nuttig? Verzorgd door Kennis Centrum Europa Decentraal

Digitale toegankelijkheid: beschikbaar voor iedereen. Verzorgd door VNG Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid

Lokaal algoritmebeleid en transparantie: hoe pak je dat aan? Verzorgd door College voor de Rechten van de Mens

14:45  Pauze

15:00  Start workshopronde 2 over digitalisering

          Hier worden dezelfde workshops aangeboden als in workshopronde 1

15:45  Start workshopronde 3 over digitalisering

           Hier worden dezelfde workshops aangeboden als in workshopronde 1

16:30  Plenaire debat: decentrale overheid in gesprek met dr. Willem Bantema (NHL Stenden Hogeschool)

17:15  Netwerkborrel

18:00  Afsluiting bijeenkomst

Over het Platform: het Platform Gemeenten en Mensenrechten is opgericht als een belangrijk actiepunt uit het Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020. Het Platform wordt gevormd door een website en organiseert themabijeenkomsten. Op de website wisselen gemeenten ideeën uit over strategieën en plannen. Zo hoeven ze het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Dit is dus hét platform als u op zoek bent naar informatie over mensenrechten en mensenrechtenbeleid op lokaal niveau, of als u uw kennis wilt delen met andere gemeenten over dit onderwerp. Wilt u kosteloos lid worden van de website? Mail naar: platformgemeentenenmensenrechten@minbzk.nl