Bestuur VGG bij elkaar in Appingedam

Op donderdag 21 maart kwam het bestuur van de VGG bij elkaar op een sfeervolle locatie in Appingedam. Er was veel te bespreken over actuele onderwerpen die landelijk en provinciaal spelen en daarnaast zijn de praktische zaken rond de vereniging besproken.

Agenda

 1. Opening en welkom
  De voorzitter, dhr. van der Tuuk, heet mw. Korthuis van harte welkom in het bestuur van de VGG.
 2. Vaststelling agenda en algemene mededelingen.
 3. Postlijst met ingekomen en uitgaande stukken.
 4. Concept jaarverslag VGG 2023. Een verslag van de uitgevoerde activiteiten op basis van het werkplan 2023. Vaststelling in de Algemene ledenvergadering op 4 juni 2024.
 5. Concept jaarrekening 2023. Deze jaarrekening 2023 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de alv op 4 juni 2024.
 6. Concept werkplan VVG 2024. Het concept werkplan 2024 beschrijft de thema’s waarop de VGG zich dit jaar zal gaan richten. Ingevuld de gehouden activiteiten 1e kwartaal 2024.
 7. Concept begroting 2025. Deze begroting 2025 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de alv op 4 juni 2024.
 8. Opzet ALV VGG 4 juni 2024. Bijgevoegd de agenda en het conceptprogramma van de alv in het Spiekerhûs te Ter Apel.
 9. Voordrachtcommissie VGG t.b.v. vacatureronde VNG
 10. Herbenoeming DB-lid dhr. van der Tuuk. Voorgesteld wordt om aan de alv op 4 juni 2024 dhr. van der Tuuk voor een tweede termijn voor te dragen.
 11. VGG-bureau: werkzaamheden en ontwikkelingen. Toelichting vanuit het VGG-bureau door dhr. Sprenger.
 12. Mededelingen vanuit de VNG-commissies
  • Dhr. van der Tuuk: Commissie Bestuur en Veiligheid
  • Mw. Jongman: Commissie Zorg, Jeugd & Onderwijs
  • Dhr. Drenth: Hoofdbestuur VNG
 13. Mededelingen vanuit de Kring van gemeentesecretarissen
  • Dhr. Koch.
 14. Mededelingen vanuit de Griffierskring Groningen
  • Mw. Spier.
 15. Mededelingen vanuit de Klankbordgroep Raadsleden
  • De heer Dijkstra.
 16. VGG thema’s. Nieuws, trends, ontwikkelingen, strategische positiebepaling door de voorzitters van de portefeuillehouderoverleggen.
  • Bestuur & Veiligheid/ Tafel van Groningen, dhr. van der Tuuk
  • Sociaal Domein, mw. Jongman
  • Cultuur, mw. Korthuis
  • Vrijetijdseconomie, dhr. Wünker
  • Economische Zaken, mw. Luth
  • Ruimte/Wonen/Mobiliteit (incl Landelijk Gebied), dhr. Kuin
  • Financiën, dhr. Dijkhuis
  • Sport en Bewegen, dhr. Wünker
 17. Wat verder ter tafel komt
  • Overleg met DB en GS, twee datavoorstellen najaar.
  • Europa: rol gemeenten en mogelijke inzet VGG op dit onderwerp. Voorstel volgt.
 18. Rondvraag
 19. Sluiting