De VGG zorgt voor verbinding met de gemeenteraden via de Klankbordgroep Raadsleden en door de organisatie van bijeenkomsten voor raadsleden over relevante onderwerpen.

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij thema’s waar ook de VGG bij betrokken is, met name op het fysieke, sociale en financieel-economische terrein. Het is van belang dat de inbreng van raadsleden en griffiers op deze onderwerpen wordt meegenomen. Niet alleen bij taken die gemeenteraden nu al vervullen, maar ook in de voorbereiding op nieuwe taken en verantwoordelijkheden waar gemeenteraden in de toekomst mee te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld De Omgevingswet.