Ambtelijk overleg IVB (Integraal Veiligheidsbeleid)

20 maart 2023, 13.30 tot 15.30 uur.

Digitaal overleg via MS Teams

1.Opening Ton Sprenger, secretaris VGG, zal de vergadering voorzitten.
  
2.Mededelingen
  
3.Verslag IVB 21 november 2022
 Bijlage 01  
4.RIEC: input fenomeenonderzoeken
 Jan Kornelis Dijkstra van het RIEC geeft een korte uitleg over fenomeen-onderzoeken en het ophalen van signalen die als input kunnen dienen voor mogelijke fenomeenonderzoeken.  
5.Regio overleg Wvggz
 Chrétien van den Akker vraagt aandacht voor een ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de Ommelander gemeenten in het Regio overleg Wvggz.  
6.Psychosociale Hulpverlening bij kleinschalige incidenten
 Gerrit Urban en/of Fokke Postma geven een actuele stand van zaken.  
7.Visie crisisbeheersing VRG
 Natasja Lubbers zal zich kort voorstellen en uitleg geven van haar opdracht binnen de VRG om, aansluitend op landelijke en regionale ontwikkelingen, het opstellen van een visie op crisisbeheersing.  
8.Actieprogramma Grip op Onbegrip
 Douwina Zwart en Mary Jane Latuheru gaan nader in op de stand van zaken van het project mensen met een hoog veiligheidsrisico en onbegrepen gedrag. Een inventarisatie is dan vrijwel afgerond en er wordt gekeken naar een vervolg. Bijlage 02  
9.Bespreken concept-Veiligheidsagenda 2023-2026
 Maria Vogelzang zal de concept-Veiligheidsagenda 2023-2026 kort toelichten, deze ligt tevens voor ter besluitvorming bij de colleges.   Onderling als Groninger gemeenten, met VRG, RIEC-Noord, Zorg- en Veiligheidshuis Groningen kunnen we kijken waar aangrijpingspunten liggen voor mogelijke verdeling van taken hierin.   
10.Nieuws vanuit het Ministerie J+V
 Ministerie V+J geeft een stand van zaken, o.a. situatie Oekraïne in relatie tot sentimenten die er spelen.  
11.W.v.t.t.k
  
10.Sluiting