Agenda; PHO Ruimte, Wonen, Landelijk gebied

13 oktober 2022
10.00 – 12.00 uur
Waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5, 9641 PJ Veendam

Genodigden:

  • Portefeuillehouders RO, Wonen, Natuur en Landelijk gebied Groninger gemeenten
  • Bestuurders Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s
  • Provincie Groningen

Agenda:

  1. Opening
    Voorzitter, mw. Annalies Usmany, DB VGG-lid, zal de vergadering leiden.
    Genodigden zijn de portefeuillehouders ruimtelijke ordening, landelijk gebied en de bestuurders van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Er zal een korte voorstelronde worden gehouden.

2. Mededelingen

-Benoeming, vooraleerst als waarnemer tot aan balv VNG 2 december 2022,

•  mw. Mariette de Visser, wethouder gemeente het Hogeland, in de VNG-comm. Ruimte en Wonen;

• dhr. Roelf Torringa, raadslid in gemeente Het Hogeland, in de VNG-comm. Economie, Klimaat, Energie, Milieu.

-Nationaal Woon- en Bouwprogramma: ondersteuning Expertteam Woningbouw voor gemeenten. Stand van zaken en informatie via VGG. Ton Sprenger geeft een korte stand van zaken: collegevoorstel Thuis voor Iedereen.

3. Water en bodem sturend bij woningbouw

Lange tijd gingen we er in Nederland vanuit dat het water- en bodemsysteem maakbaar is en aan te passen is aan de door de mens gewenste situatie. Bij het bouwen van huizen werd onvoldoende gekeken naar hoogteligging, grondslag en grondwaterstanden, bij industrie werd geen rekening gehouden met de zoetwater-vraag etc. Het watersysteem werd vervolgend aangepast aan de gebruiksfunctie.

Mede door klimaatverandering zijn we erachter gekomen dat dit niet houdbaar is. Steeds vaker krijgen we te maken met zeer natte, of juist droge periodes. Hoewel we veel kunnen opvangen met technische maatregelen is het inmiddels wel duidelijk dat die maakbaarheid grenzen kent. Om ons land ook in de toekomst veilig en bewoonbaar te houden moeten we bij ruimtelijke keuzes de kenmerken van het water- en bodemsysteem leidend laten zijn.

Hiervoor wordt door het Rijk een programma “Water en bodem sturend” opgesteld, dat in de regio nader moet worden uitgewerkt’. De heer Boy de Vries,  senior beleidsadviseur Waterschap Hunze en Aa’s zal hierover een presentatie verzorgen.

Korte pauze

4. Nationaal Programma Landelijk Gebied, waaronder Stikstofdepositie

Het Landelijk Gebied staat volop in de belangstelling. Teveel opgaven strijden om voorrang in het landelijk gebied: woningbouw, robuuste watersystemen, klimaatneutraal landelijk gebied, economische ontwikkelingen, landbouw en landschap en de stikstofdepositie. Hoe geven we dit vorm in gebiedsprogramma’s en hoe en wanneer en met welke samenwerkingspartners worden opgaven uitgewerkt?

Via een korte presentatie van een gebiedsprogramma kan een gesprek gevoerd worden hoe deze opgave vanuit gemeentelijke- en waterschaps-optiek aan te pakken.

Daarnaast zal de komende periode de stikstofdepositie een belangrijke rol spelen, waarbij vooral Rijk en provincies aan zet zijn om met gemeenten en belangenorganisaties het gesprek te voeren. Hoe geven wij als Groninger gemeenten dit vorm? De provincie Groningen is bezig met de uitwerking van gebiedsprogramma’s.

Johan Lingbeek en Anco Hoogerwerf geven een presentatie, waarbij ingegaan wordt op:

–  Rollen, taken, verantwoordelijkheden Rijk, provincie, gemeenten waterschappen;

–  Inhoudelijke keuzes en dillema’s;

–  Verdere planproces.

Vanuit de VNG ligt er het verzoek bij de VGG om een bestuurder af te vaardigen in een

VNG klankbordgroep Stikstofbeleid.

5. Wat verder ter tafel komt.

6. Rondvraag

7. Sluiting