VGG-vertegenwoordiger Waterketensamenwerking Groningen en Noord-Drenthe (WKGD)

In Groningen en Noord-Drenthe werken alle gemeenten, waterschappen en waterbedrijven samen in de waterketen. De riolering, waterzuivering en drinkwatervoorziening stemmen we beter op elkaar af en taken voeren we gezamenlijk uit.

De uitvoering ligt in handen van de regiegroep. In de regiegroep waterketen nemen managers deel die de zeven clusters, de waterschappen en de waterbedrijven vertegenwoordigen. De regiegroep regisseert het samenwerkingsproces en stuurt de waterregisseur aan. De regiegroep werkt aan de hand van jaarprogramma’s en stemt dit 1 keer per jaar af met portefeuillehouders. De waterregisseur fungeert als intermediair.

Gevraagd wordt een bestuurlijke vertegenwoordiger voor deze Waterketensamenwerking. Overleggen vinden plaats met provincies (gedeputeerden), waterschappen, Rijkswaterstaat, waterleidingbedrijven en op landelijk niveau (Deltacommissaris, VNG). Gerekend kan worden op maximaal 2 vergaderingen per maand, veelal overdag. Hierbij kan gerekend worden op ondersteuning van de waterregisseur en de VGG.

Specifiek gaat het om bestuurlijke vertegenwoordiging in de klankbordgroep waterketen, RBO Noord (wateraangelegenheden Groningen, Fryslan en Noord-Drenthe) en overleg met/in VNG verband.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer Andre Hammenga: andre.hammenga@veendam.nl, telefoon 06-22555692 of bij de waterregisseur, de heer Peter Groen: p.groen@groningergemeenten.nl, telefoon: 06-83968088.