De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) is een zelfstandige vereniging. Het hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering (ALV). In de ALV heeft elke gemeente zitting via een lid van het College van Burgemeester en Wethouders. Doorgaans vergadert de ALV twee maal per jaar. Naast de huishoudelijke en financiële zaken kan de ALV gezamenlijke besluiten nemen over projecten en belangen die de VGG voor de leden moet behartigen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert elke maand. De gemeenten in de provincie Groningen werken samen in acht clusters. Uit elk cluster is een bestuurslid in het DB van de VGG vertegenwoordigd. Eén gemeentesecretaris is als adviserend lid aanwezig tijdens de DB-vergaderingen. Het DB stuurt de dagelijkse gang van de VGG. Het DB kan ook als stuurgroep voor projecten optreden. Tevens coördineert het DB de portefeuillehouderoverleggen, behartigt het de belangen binnen en buiten de provincie en stimuleert het de kennisdeling en overdracht van kennis.